​​انتشارات سازمان قیم و امین عام که در زیر آمده است برای کمک به شما ترجمه شده است.

فارسی​

خدمات کودکان و نوجوانان (Child and Youth Services)

خدمات بزرگسالان (Services to Adults)

خدمات کارگزاری خصوصی (Private Committee Services)

قیمومیت فرد بزرگسال (Adult Guardianship)

خدمات ترکه و امانت شخصی (Estates and Personal Trust Services)