ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਟਰੱਸਟੀ (ਪੀ ਜੀ ਟੀ) ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।.

ਪੰਜਾਬੀ​

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ (Child and Youth Services)

ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ (Services to Adults)

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ) (Private Committee Services)

ਅਡੱਲਟ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ (Adult Guardianship)

ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ​ (Estates and Personal Trust Services)

​​